Drobečková navigace

Úvod > Specializace

Specializace

Občanské právo

Občanskému právu se věnujeme v celé jeho šíři. Klientům poskytujeme poradenství, zpracováváme a revidujeme pro ně smluvní dokumenty a v případě potřeby je zastupujeme při jednáních s protistranou či v soudních řízeních. Pro klienty jsme schopni zajistit i navazující notářské, daňové či účetní služby. Spolupracujeme taktéž se zavedenými exekučními úřady pro efektivní vymáhání pohledávek.

Právo veřejných zakázek

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti veřejných zakázek zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek, včetně komplexní administrace zadávacích řízení. Provádíme analýzy právních otázek v oblasti práva veřejných zakázek. Zadavatele i dodavatele také zastupujeme ve správních řízeních před ÚOHS i před soudy. Poskytujeme právní podporu uchazečům při podávání nabídek v zadávacích řízeních.

Pracovní právo

Naše advokátní kancelář se věnuje pracovnímu právu, a to v celé jeho šíři. Našimi klienty jsou zaměstnavatelé i zaměstnanci. Řešíme jak základní pracovněprávní problematiku, jakou je například příprava dokumentů upravujících pracovní poměr (pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, výpovědi z pracovního poměru a další), tak i složitější záležitosti, jakými jsou například tvorba a přijetí vnitřních předpisů zaměstnavatele, agenturní zaměstnávání, propouštění většího počtu zaměstnanců, přechod práv a povinností zaměstnavatele apod.

Mezi poskytované právní služby náleží samozřejmě i zastupování klientů před soudy v rámci pracovněprávních sporů či například před orgány inspekce práce.

Právo korporátní, právo obchodních společností, fúze

JP Legal poskytuje právní poradenství v oblasti korporátního práva, a to při zakládání obchodních společností, při jejich změně i při případné likvidaci. Naši advokáti mají zkušenosti s poradenstvím jak pro malé a střední obchodní společnosti, tak pro velké akciové společnosti či koncerny.

Jsme připraveni pomoci v souvislosti s konáním valných hromad společností a schůzí dalších orgánů, při přeměnách obchodních společností, řešíme problematiku zvyšování a snižování základního kapitálů a věnujeme se právu souvisejícímu s akciemi i dalším záležitostem korporátní problematiky.

Neziskový sektor

Naše advokátní kancelář má velké zkušenosti se zastupováním organizací, které působí v neziskovém sektoru (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace). Zastupujeme významné neziskové organizace, které mají složitou strukturu se stovkami pobočných spolků. Tvoříme stanovy, zastupujeme organizace v rejstříkovém řízení, ale také v souvislosti s dotačním právem.

Veřejné a správní právo

JP Legal poskytuje komplexní právní poradenství malým obcím i velkým městům a jejich příspěvkovým organizacím či jimi zřizovaným společnostem. Nabízíme právní poradenství při poskytování informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Zastupujeme klienty ve správních řízeních a řízeních před správními soudy, kdy v zastoupení klientů podáváme žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, jakož i kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

Právo nemovitostí, smluvní právo, družstva, společenství vlastníků

Právo nemovitostí patří k nosným specializacím naší advokátní kanceláře. Sepisujeme převodní smlouvy a zastupujeme klienty v celém průběhu převodu nemovitostí, včetně zajištění, úschov apod.

Poskytujeme právní služby developerům, realitním kancelářím a dalším subjektům. Věnujeme se problematice věcných břemen.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby také stavebním společnostem a projektantům. Pro klienty sepisujeme a revidujeme smlouvy o dílo a řešíme související problematiku stavebního práva.

Zastupujeme celou řadu družstev a společenství vlastníků. Převádíme družstevní byty do osobního vlastnictví a zakládáme společenství vlastníků, vytváříme nové stanovy, případně upravujeme stávající stanovy.

Právo duševního vlastnictví, autorské právo

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva duševního vlastnictví a práva autorského. Právně pomáháme držitelům licencí, autorům i zájemcům o získání licence. Řešíme problematiku licenčních smluv a ochranných známek, taktéž se zabýváme internetovým právem.

Služby pro zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb

Zastupujeme celou řadu subjektů poskytujících zdravotnické služby (nemocnice, lázně, lékaře) a sociální služby (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem). Nabízíme jim podporou při získání oprávnění k poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, zabýváme se problematikou hrazení zdravotních služeb a jejich vyúčtováním a poradenstvím při kontrolách ze strany orgánů státní správy.

Rodinné právo

Nabízíme komplexní právní servis při sporných i nesporných rozvodech manželství, včetně vypořádání společného jmění manželů a právní služby ve věcech péče o dítě. Jsme taktéž připraveni klientům pomoci s přípravou podkladů pro sepsání notářských zápisů za účelem modifikací zákonného režimu společného jmění manželů.

Trestní právo a trestní řízení

Klientům poskytujeme právní služby v oblasti trestního práva, a to v celé její šíři. V rámci této problematiky zejména zastupujeme klienty ve všech stádiích trestního řízení a pomáháme prostřednictvím právního poradenství. Vždy důsledně usilujeme o to, aby ve vztahu k našim klientům byl veden spravedlivý proces a využíváme veškerých možných právních prostředků k jejich obhajobě. Součástí poskytovaných právních služeb je i posuzování jednání z hlediska případné trestněprávní odpovědnosti.